กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
     

 
นว 0023.2/ว3687 การจัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว03694 การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว3698 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 และเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว3739 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว3695 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
นว 0023.5/03748 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 ก.พ. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1351