กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทับกฤชใต้ จ.นครสวรรค์ ค่ะ วิสัยทัศน์ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตข้าพันธุ์ก้าวหน้า มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ติดต่อ อบต.ทับกฤชใต้ โทร : 056-289-321
Email : sopaphan@thapkrittai.go.th
 
 
 
 
   
 
สขร.ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 69 
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 68 
สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 52 
 
   
 
นว 0023.3/06394 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/06395 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6444 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6381 โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Strategy UCS [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6382 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหลางน้ำขนาดเล็ก Small water resourcesdevelopment and course [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6383 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 4.0 Information Management System 4.0 IMS 4.0 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6384 กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6507 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6505 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว06532 โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรและขนส่งเมืองในภูมิจังหวัดนครสวรรค์ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6538 หลักเกณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/6546 เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว6551 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 งวดที่ 2/2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6314 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพัฒนารายได้ การเงินการครัง การพัสดุ และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6315 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6336 การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/6351 การแอบอ้างเรียกรับผลประโชยน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6249 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6352 ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี การศึกษา 2561  [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6354 การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 18 มี.ค. 2562 ]     
 
   
 
การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1031  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1072  [ 19 มี.ค. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ กพส. มท 0810.6/ว1082  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1071 [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ ด่วนที่สุด กสล. มท 0820.2/ว1089 [คู่มือ] [เอกสารแนบ]  [ 19 มี.ค. 2562 ]
โครงการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1067  [ 19 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.3/ว1085  [ 19 มี.ค. 2562 ]
แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1059  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1040  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1049  [ 19 มี.ค. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1069  [ 18 มี.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว26  [ 18 มี.ค. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
         
 
อบต.สระแก้ว [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองป้อง หมู่ที่ 5 ด้วยิวธีประกว [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านแก่ง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ด้วยวิธี [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ด้วยวิธีประกวดร [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เขาชนกัน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศข้อมูลในสัญญาโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม.7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ม.7 บ้านไร่ปากน้ำโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.พนมเศษ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๔๓ รายการ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุกจำนวน400ลูกบาศก์เมตร ของอบต.ลาดยาว [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและอาหารกลางวันจำนวน30คนในการเลี้ยงรับร [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
   
อบต.บ้านแก่ง โครงการน้ำเกษตร (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 598  ตอบ 1
อบต.นครสวรรค์ออก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อกีฬา (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 1
อบต.ห้วยน้ำหอม โครงการประปา บ้านวังหิน (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เกี่ยวกับการทอดผ้าป่าของวัดมงคลรัตนาราม (10 มี.ค. 2562)    อ่าน 42685  ตอบ 229
อบต.อ่างทอง ขอเชิญร่วมตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (4 มี.ค. 2562)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.โคกเดื่อ  เว็บไซต์ อบต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 มี.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1 มี.ค. 2562)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.บางพระหลวง รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (26 ก.พ. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.บางพระหลวง รับโอนหัวหน้าสำนักปลัด (26 ก.พ. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว ในการสมัครงานจะต้องมีความศรัทธาในตนเอง (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 1068  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 758  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1184  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 56  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง รับเซ็นต์แบบ สามัญสถาปนิก (6 ก.พ. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0
อบต.ยางขาว สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (4 ก.พ. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 327  ตอบ 2
         
 
 

คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ) (18 ต.ค. 2560)    อ่าน 388  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ก.ค. 2560)    อ่าน 528  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 ก.ค. 2560)    อ่าน 474  ตอบ 0  
รับโอนย้าย (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 971  ตอบ 0  
ประสานเรื่องศึกษาดูงาน นิดครับ (15 พ.ย. 2557)    อ่าน 1057  ตอบ 1  
โอนย้าย (5 ก.ย. 2557)    อ่าน 904  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (21 พ.ค. 2557)    อ่าน 1031  ตอบ 0  
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2555)    อ่าน 1725  ตอบ 0  

 
   
 
   

ธุรกิจดอกไม้

วัดทับกฤชใต้
   
 
 
 
 
   
 
  คุณอยากให้อบต.ทับกฤชใต้ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การสื่อสารในตำบล
  สวัสดิการประชาชน