กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันท้องถิ่นไทย   18 มี.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563   16 พ.ย. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564)   16 พ.ย. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่องเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต   16 พ.ย. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562    5 ต.ค. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับแจ้งเรี้องราว/ร้องทุกข์)   8 มิ.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน    8 มิ.ย. 2561 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทับกฤชใต้ เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต   17 พ.ย. 2560 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   17 พ.ย. 2560 227
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561    13 ต.ค. 2560 27
  (1)     2      3