กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 

 
 
   
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 16 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (งบจ่ายขาดเงินสะสม) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2562 - 2564 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 141  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 139  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 20 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 82  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผน 3 ปี- [ 9 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 185  
 
  (1)